Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

1000MEUBELS.NL Algemene voorwaarde

 

Deze zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website of op een andere manier op afstand een overeenkomst sluit met 1000MEUBELS.NL. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. U kunt deze Voorwaarden opslaan of afdrukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Artikel .1 Definities

1.1 1000MEUBELS: gevestigd te Geldermalsen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Vestigingsnummer 000000346489 handelend onder de naam StijlZo Meubelmakerij. Hierna te noemen "1000MEUBELS.NL"

1.2 Website: de website van 1000MEUBELS.NL , te raadplegen via www.1000MEUBELS.NL en alle bijbehorende sub domeinen.

1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met 1000MEUBELS.NL en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of Overeenkomst tussen 1000MEUBELS.NL en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.6 Ondernemer: 1000MEUBELS.NL

 

Artikel .2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van 1000MEUBELS.NL zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor 1000MEUBELS.NL slechts bindend indien en voor zover deze door 1000MEUBELS.NL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel .3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van 1000MEUBELS.NL afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit Artikel bedoeld. Er kunnen diverse gradaties van verzendkosten gerekend worden, dit geheel afhankelijk van het type product.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 1000MEUBELS.NL kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van 1000MEUBELS.NL afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 1000MEUBELS.NL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Artikel .4 Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van 1000MEUBELS.NL en het voldoen aan de daarbij door 1000MEUBELS.NL gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 1000MEUBELS.NL langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft 1000MEUBELS.NL het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen.

 

Artikel .5 Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier dan wel inlog-mogelijkheid op de Website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. 1000MEUBELS.NL is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of 1000MEUBELS.NL daarvan in kennis te stellen, zodat 1000MEUBELS.NL gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel .6 Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door 1000MEUBELS.NL is ontvangen, stuurt 1000MEUBELS.NL de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 1000MEUBELS.NL is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Onder deze derden wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot, de eigen bezorgdienst van 1000MEUBELS.NL verstaan.

6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaats vinden. Indien een bezorgafspraak gemaakt moet worden, zal dit worden medegedeeld.

6.4 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. De levertermijn staat bij de producten zelf vermeld. Indien geen levertermijn is vermeld, zal de levertermijn vermeld staan op de orderbevestiging.

6.5 Indien bestellingen van producten worden geplaatst waarvoor diverse levertermijnen gelden, dan zal de langste levertermijn worden aangehouden door 1000MEUBELS.NL.

6.6 Indien 1000MEUBELS.NL de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.7 1000MEUBELS.NL raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.

6.8 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

 

Artikel .7 Herroepingsrecht

7.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met 1000MEUBELS.NL binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald. Klant die handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, komt geen herroepingsrecht toe, zoals gesteld in dit Artikel, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Indien er schade aan het product is ontstaan, kan 1000MEUBELS.NL deze schade aan de Klant in rekening brengen of het retour in zijn geheel weigeren

7.3 Bedoelde Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan 1000MEUBELS.NL te retourneren, dan wel binnen deze termijn 1000MEUBELS.NL op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Retourneren geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording van Klant. 1000MEUBELS.NL is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending door Klant aan de verpakking of het product ontstaat. Producten kunnen geretourneerd worden aan: 1000MEUBELS.NL, Laageinde 58, 4191NS, Geldermalsen.

7.4 Indien 1000MEUBELS.NL gebruik maakt van een speciale ophaaldienst, of van een andersoortige service, stelt 1000MEUBELS.NL de Klant daarvan apart op de hoogte.

7.5 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

7.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor producten: -die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de consument;-die duidelijk persoonlijk van aard zijn;-die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;-die snel kunnen bederven of verouderen;-waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft; meubels met een door Klant gekozen afwerking; producten met Klant specifieke afmetingen;-voor losse kranten en tijdschriften;-voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

7.6 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 

Artikel .8 Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan 1000MEUBELS.NL volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. 1000MEUBELS.NL is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door 1000MEUBELS.NL tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld. In overleg met Klant is een betalingsregeling mogelijk.

8.2 Indien de mogelijkheid bestaat voor Klant om de bestelling af te halen in een fysieke vestiging, zal 1000MEUBELS.NL dit tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst mededelen.

 

Artikel .9 Garantie en conformiteit

9.1 1000MEUBELS.NL staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat 1000MEUBELS.NL er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door 1000MEUBELS.NL (zoals gegeven in Artikel 9.5), fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, , dan dient de Klant die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 1 maand nadat hij de non-conformiteit heeft ontdekt, 1000MEUBELS.NL daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien 1000MEUBELS.NL de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

9.5 1000MEUBELS.NL verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 Klant die natuurlijk persoon is die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan 1000MEUBELS.NL niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

   Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de Ondernemer;

   Eén jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de Ondernemer;

   Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de Ondernemer. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die de Ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

   Na het 3e jaar na factuurdatum: kosten en reparatie, eventueel vervanging, vrachtvervoer en voorrijkosten komen geheel voor rekening van de klant. Klant betaalt in dit jaar 75 euro voorrijkosten bij bezoek van een servicemonteur.

9.6 De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem.

9.7 Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de Ondernemer, geldt deze garantie ook voor de Klant.

9.8 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.

9.9 Klant is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

9.10 Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

 

Artikel .10 Aansprakelijkheid

10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

10.2 De totale aansprakelijkheid van 1000MEUBELS.NL naar de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 250 euro.

10.3 Aansprakelijkheid van 1000MEUBELS.NL naar de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4 Buiten de in lid 1 en 2 van dit Artikel genoemde gevallen rust op 1000MEUBELS.NL jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel 10.2 en 10.3 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 1000MEUBELS.NL.

10.5 De aansprakelijkheid van 1000MEUBELS.NL jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant 1000MEUBELS.NLonverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 1000MEUBELS.NL ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 1000MEUBELS.NL in staat is adequaat te reageren.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 1000MEUBELS.NL meldt.

10.7 In geval van overmacht is 1000MEUBELS.NL niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade

 

Artikel .11 Klachtenprocedure

11.1 Ondanks de inspanning van 1000MEUBELS.NL om de Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat de Klant een klacht heeft over de dienstverlening of over producten van 1000MEUBELS.NL1000MEUBELS.NL raadt Klant daarom aan geleverde en/of door de Klant zelf afgehaalde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken aan 1000MEUBELS.NL te melden.

11.2 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van 1000MEUBELS.NL, kan hij bij 1000MEUBELS.NL telefonisch, per e-mail, per contactformulier op de website of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

11.3 1000MEUBELS.NL geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal 1000MEUBELS.NL binnen 14 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel .12 Nakomingsgarantie

12.1 Geschillen tussen Klant die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en 1000MEUBELS.NL over de totstandkoming of de uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door 1000MEUBELS.NL te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de bedoelde Klant als door de 1000MEUBELS.NL aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

12.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de het vorige lid bedoelde Klant zijn klacht eerst bij de 1000MEUBELS.NL heeft ingediend.

12.3 Nadat de klacht bij 1000MEUBELS.NL is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie bekend worden gemaakt.

12.4 Wanneer de in Artikel 13.1 bedoelde Klant een geschil bekend maakt bij de Geschillencommissie is 1000MEUBELS.NL aan deze keuze gebonden. Indien 1000MEUBELS.NL een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie moet zij de in Artikel 13.1 bedoelde Klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. 1000MEUBELS.NL dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter bekend te maken.

12.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement voorziet daarnaast in oplossing van het geschil door tussenkomst van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden door de Geschillencommissie. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

12.6 Uitsluitend de rechter dan wel de Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Artikel .13 Persoonsgegevens

13.1 1000MEUBELS.NL verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel .14 Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar 1000MEUBELS.NL gevestigd is. 

14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4 Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of via het contactformulier op de website contact met ons op.

1000MEUBELS.NL

Tel.: +31(0)6 42 03 89 35

NEEM CONTACT OP


 

Deze Algemene voorwaarde zijn voor het laatst aangepast op: 6 februari 2023